Flawless. Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tot dienstverlening door fLawless. De partij die een overeenkomst van opdracht aangaat met fLawless wordt aangeduid als Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen wordt altijd een overeenkomst van opdracht tussen fLawless en Opdrachtgever gesloten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Wanneer afspraken gemaakt worden tussen fLawless en opdrachtgever nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, en een dezer afspraken strijdig is met een artikel uit de algemene voorwaarden, dan gaat de latere afspraak voor op de artikel(en) uit de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Offertes; Duur van de overeenkomst; Aanvaarding overeenkomst van opdracht

1. Alle offertes van fLawless zijn vrijblijvend. Deze zijn slechts 14 dagen geldig tenzij anders aangegeven, en kunnen enkel binnen het aangegeven termijn schriftelijk worden aanvaard.

2. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand wanneer opdrachtgever dit schriftelijk bevestigt.  

Artikel 4 – Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gehouden alle informatie die door fLawless benodigd is voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en op de gewenste manier te verschaffen.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtgever verschafte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

1. fLawless is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en te handelen zoals van een zorgvuldig handelend jurist mag worden verwacht.
Daarbij kan fLawless niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
fLawless garandeert en pretendeert geen juistheid of volledigheid in de door haar afgegeven adviezen en/of documenten.

2. fLawless zal met opdrachtgever bespreken alvorens zij derden inschakelt voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht.
fLawless is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derden die zij inschakelt.

Artikel 6 – Geheimhouding

De opdrachtgever is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 7 – Betaling

1. De betaling van de gewerkte uren van de opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. De gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief vermeerderd met omzetbelasting en kosten die gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de opdracht worden maandelijks gefactureerd tenzij anders is overeengekomen.

3. Wanneer een vaste prijs voor de opdracht is overeengekomen, wordt het gehele bedrag bij oplevering gefactureerd. Een dergelijke overeenkomst die ten grondslag ligt aan de opdracht kan niet tussentijds worden beëindigd.

Artikel 8 – Vrijwaring van aanspraken door derden

Flawless wordt door opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst. Ook de kosten die fLawless maakt door een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1.  FLawless is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst. Behalve als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

2.  Als de aansprakelijkheid van fLawless komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van fLawless uitkeert in het voorkomende geval.

3.   FLawless is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie. Ook doe je uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid je te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW.

4.  Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan fLawless, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Oftewel, wanneer opdrachtgever fLawless aansprakelijk stelt, blijft deze gehouden de betalingsverplichtingen na te komen.

5.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fLawless en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als fLawless daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.


Artikel 10  – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze rechtsverhouding tussen fLawless en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt in Amsterdam, 22 mei 2017